Obsah

Obecní knihovny ve Velké Hleďsebi

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Velké Hled’sebi, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 4/6l/2002 ze dne 26.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona  č . 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád.

I.Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) 
a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1.  Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou  vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.Jsou to zejména:

     a) výpůjční služby
     b) meziknihovní služby
     c) informační služby

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz.Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci  4.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce

4. Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažd´ovat osobní údaje uživatelů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

5. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky.Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny, která je přílohou č. 2 tohoto KŘ.


Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou  povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl.5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, která mu knihovna poskytuje.
2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního sytému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.Uživatel může kopírovat na formátové diskety na jiné získáné z bází dat v Internetu
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon)


III. Výpůjční řád


Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z fondu Okresní knihovny  v Chebu prostřednictvím výměnných souborů a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3. Knihovna může svého pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo zahraničí.Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet  v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 7 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských,práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod. )


Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu


Čl. 9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat  vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat  právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i  náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


IV. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedení do předešlého stavu) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doručený dopis s vědomím obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečné ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se Knihovní řád ze dne 11.3.1991. 
Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.


VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb v Obecní knihovně se Velké Hleďsebi.
2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

Příloha č.1
Ceník služeb

Služby uvedené v Čl.2 odstavci 1 tohoto KŘ poskytuje knihovna bezplatně.

Čtenář hradí pouze:

 - u meziknihovní výpůjční služby poštovné, pokud je zasílající knihovnou účtováno
 - poškození dokumentu (finanční náhradu stanovuje knihovník podle míry poškození)
  - zhotovení kopie podle výše nákladů
 - ztrátu zapůjčeného dokumentu (pořizovací cena plus 30,- Kč manipulační poplatek)
 - vymáhání půjčených dokumentů právní cestou (veškeré doložené náklady spojení s tímto úkonem)

Tento Ceník lze písemně aktualizovat pouze se souhlasem Obce a knihovnou pověřenou regionální funkcí.

Výpůjční lhůta
Výpůjční lhůta je 30 dní. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Čtenáři může být výpůjční lhůta prodloužena maximálně na 100 dnů! Poté je povinen vypůjčené tituly vrátit, jinak mu nelze žádnou novou publikaci půjčit.

Sankční poplatky

Překročení výpůjční lhůty znamená pro čtenáře zaplatit následující sankční poplatky:

 1)  1. Poplatek z prodlení (neposílá se poštou)………………………………… 10 Kč                                                                                                                                                                                                                                      -  31 den od poslední návštěvy půjčovny

 2)  2. Poplatek z prodlení (neposílá se poštou)………………………………….20 Kč
  -  62 dnů od poslední návštěvy půjčovny  
 3) 3. Upomínka (zasílá se poštou)………………………………………………….40 Kč
  - zasílá se po 76. Dnu od poslední návštěvy půjčovny

 4) Upomínací dopis (před soudní obsílkou)…………………………………100 Kč

Potom následuje vymáhání právní cestou a to: nevrácených publikací, náhrad za ztracené a poškozené tituly, registračních poplatků, poplatků za upomínací dopis, za práci advokátní kanceláře, cestovních výloh a náhrad pracovní doby.

Náhrady
Čtenář je povinen vrátit vypůjčené publikace v takovém stavu, v jakém je převzal. Své výpůjčky si prohlédne a nahlásí knihovníkovi nalezené závady. Pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechna poškození zjištěná při vrácení publikací. Ztrátu nebo zničení výpůjčky musí čtenářka nahradit:
    
- nepoškozeným výtiskem téhož díla + manipulační poplatek 20 Kč, pokud vrátí zcela stejný výtisk, neplatí manipulační poplatek
- finanční náhradou ve výši dvojnásobku pořizovací ceny díla + případnou cenu převazby 30 Kč + manipulační poplatek 20 Kč
- vázanou fotokopií téhož vydání + manipulační poplatek 20 Kč
- částečně poškození díla – poplatek až do výše plné ceny díla
- vystavení nového čtenářského průkazu (ztráta) ………….10 Kč
- vrácení publikace bez obalu ……………………………………….20 Kč

 

Příloha č.2

Směrnice o nakládání s osobními údaji

1. Oznamovací povinnost
Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých uživatelů.

2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Ochrana majetku pořízených z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory.

Poskytování kvalitních služeb uživatelům tím, že bude knihovna uživatele kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo případech, kdy si to uživatel sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů.
Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb. -, (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.
3. Rozsah zpracování osobních údajů uživatelů

Základní identifikační údaje uživatele: Jméno a příjmením, adresa bydliště, datum narození. Tyto údaje je uživatel povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas s jejich zpracováním, mužů užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně.
Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.)
Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatel je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje uživatele.
Údaje využívaného pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – jde o údaje dobrovolné.
Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod.
Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou.
4. Způsob pracování a uchování osobních údajů uživatelů knihovny
Uchování na originálních písemnostech (přihláška čtenáře, účetní doklady). Tyto písemnosti jsou uchovávány v služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob s obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.
Uchování v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
5. Způsob ochrany osobních údajů uživatelů
Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jím byly stanoveny, ve výši uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.
Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje uživatel zpracovává knihovna, dokud s tím uživatel nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku uživatele vůči knihovně. V případě poručení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřeně peněžité náhrady. Pokud uživatel zjistí, že došlo k poručení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
6. Ukončení ochrany osobních údajů
Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře, event. Změnové formuláře, které uživatel vyplnil), případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích. 
7. Informování uživatelů o problematice ochrany osobních údajů
Knihovna musí uživatele informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské registrace bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit, účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním. Uživatel se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou základní (povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne souhlas s jejich zpracováním, nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány. Čtenář by v okamžiku, kdy se rozhoduje v knihovně zaregistrovat, měl mít k dispozici písemnou informaci obsahující stručný výtah bodů 2 až 6 této směrnice.